top of page

Ons takenpakket

Heb je nog vragen?

Contacteer ons gerust :

Bericht ontvangen!

De opdracht van de architect is een complexe taak die een  gestructureerde aanpak vereist :

in korte lijnen kan het werk van de architect onderverdeeld worden in volgende deeltaken :

 

Onderzoek van de basisgegevens :

In eerste instantie worden de basisplannen noodzakelijk voor de opmaak van het ontwerp verzameld : opmetingsplannen van de landmeter voor de terreingrenzen en de hoogtepeilen, ingeval van verbouwing of aanbouw worden de bestaande gebouwen nauwkeurig opgemeten en uitgetekend, en worden grondsonderingen uitgevoerd teneinde de bodemgesteldheid te kennen;

 

Verder worden de bij gemeentelijke technische diensten de stedenbouwkundige voorschriften opgevraagd;

Specifieke technische en gebruiksnormen worden verzameld;

 

Samen met de op­dracht­ge­­ver wordt een “programma van eisen” samengesteld, liefst in samenspraak met de eindgebruikers, zod dit niet de opdrachtgever is. Zonodig worden in vakliteratuur analoge voorbeelden opgezocht of worden ge­lijkaardige projecten bezocht;

 

Het bouwterrein en de omgeving worden altijd bezocht.

 

Opmaken van het voorontwerp :

Op basis van verzamelde gegevens en het bouwprogramma wordt een voorontwerp opgemaakt. Dit voorontwerp is nog niet gedetailleerd. Het heeft vooral tot doel een concept uit te werken. Het moet de grote lijnen vastleggen : de circulatie, de zonering, de relaties tussen de diverse gebruikszones, de integratie met aanpalende gebouwen en de omgeving. Alle aspecten uit het bouwprogramma moeten er hun plaats krijgen. Het moet ook de “sfeer” weergeven.

Dit voorontwerp wordt getoetst aan de van kracht zijnde reglementering en hetvooropgestelde budget,

 

Bespreking en verdere uitwerking van het voorontwerp :

In deze fase is de wisselwerking tussen de ontwerper en de opdrachtgever zeer belangrijk. Het voorontwerp wordt tot in detail besproken. Het eerste voorontwerp zal zeker niet perfect zijn. Het dient aangepast worden aan de concrete opmerkingen van opdrachtgever en gebruikers. Het wordt opnieuw besproken en desgewenst opnieuw aangepast.

 

Door het werken met BIM tekensoftware is het niet meer nodig om als bouwheer plannen te kunnen lezen. Je krijgt realistische 3D beelden, waar je desgewenst rond en door kan lopen.

Deze driedimensionele computersimulaties zijn een uitstekend hulpmiddel om in ontwerpfase reeds te tonenhoe het gebouw er zal uitzien.

 

Het voor­ont­werp wordt aan de hand van de opmerkingen verder verfijnd tot een uitvoeringsontwerp. In deze fase komen ook de materiaalkeuzen aan bod.

 

 

Kostprijsraming :

Als het ontwerp zover gevorderd is dat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het geen grote wijzigingen meer zal ondergaan wordt een gedetailleerde kostprijsraming op­ge­maakt.Waar in de voorontwerpfase de ramingen gebeuren op basis van vereenvoudigde wand, dak- of vloersamenstellingen, wordt nu een ge­detailleerde berekening gemaakt van de materiaalhoeveelheden, die getoetst worden aan recente aannemingsprijzen zodat een vrij correctie kostprijsraming wordt bekomen.De gedetailleerde meting laat toe snel min- of meerprijzen te berekenen voor variante uitvoeringen. Meer en meer worden de meetstaten ook rechtstreeks uit het 3D model gehaald, waardoor realistische ramingen vanaf het voorontwerp mogelijk worden.

 

 

Aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning :

Alle nood­za­ke­lijke plannen en administratieve documenten worden opgemaakt voor het bekomen van de stedenbouwkundige vergunning.

 

 

Coördinatie van gespecialiseerde studies :

Gespecialiseerde studies voor technieken of stabiliteit worden door geschikte studiebureau’s uitgevoerd in onderaannemering van het architectenbureau of in rechtstreekse opdracht van bouwheer of het opdracht­gevend bestuur. Alle vereisten bepaald doorde techische studies worden geïntegreerd in het uitvoeringsontwerp en de aan­be­ste­dings­dossiers.

 

Er wordt een veiligheidscoördinator aan­ge­steld.

 

Teneinde te voldoen aan de EPB (isolatie en ventilatienormen) wordt een EPB en een Ventilatie verslaggever aangesteld.

 

Opmaken van de openbare of beperkte aanbestedingsdossiers :

Goede bestekken en correcte meetstaten sluiten misverstanden en discussies bij de uitvoering van de werken uit en laten toe het budget te laten respecteren.Van alle delicate punten in het ge­bouw worden uitvoeringsdetails gemaakt zodat de bestekken zeer ge­detailleerd en volledig zijn en onvoorziene meer­werken ver­meden worden.

 

Controle van de aanbestedingsdossiers –
bijstand bij de toewijzing :

De ingediende offertes op de aanbesteding wordt gedetailleerd nagezien op fouten en vergissingen, opmerkingen worden gecontroleerd en een omstandig verslag van nazicht gemaakt dat een gemotiveerd toewijzingsvoorstel bevat.

 

Controle van conformiteit met de EPB wetgeving :

Er wordt nagegaan of het ontwerp conform is aan de EPB – wetgeving (Energie Prestatie Binnenklimaat), Desgewenst kunnen deze normen verstrengd worden teneinde te komen tot laag energie gebouwen of passiefgebouwen, teneinde de stook- en energiekosten verder te verlagen.

 

Controle van conformiteit met de Passiefhuisstandaard :

Voor passieve gebouwen wordt het gebouwdoorgerekend met de PHPP software van het Passiefhuisplatform.

 

Werfcontroles :

Wekelijks wordt op een vast moment een werfvergadering ge­or­ga­ni­seerd met alle aannemers. Van elke vergadering wordt door het bureau een werfverslag opgemaakt. Naast deze vaste ver­gader­mo­men­­ten gebeuren regelmatig niet aangekondigde werfbezoeken om na te gaan of de plannen en richtlijnen van de bestekken cor­rect wor­den opgevolgd door de aannemers.

 

Budgetbeheersing :

Bij de toewijzing van elk lot wordt een vergelijking met de raming gemaakt. Bij ingrijpende wijzigingen, bij bestelling van min- of meer­­werken wordt steeds een do­cu­ment ‘budgetcontrole’ op­ge­maakt zodat een constante voeling blijft tussen de reële en de be­grote kostprijs der werken.

 

Wij staan erop dat de vorderingsstaten op een zeer specifieke manier worden opgemaakt :

 

Met name :         

 

A-staat       =

exact de verrekening van de samenvattende opmeting basis van de aanbesteding

B-staat      

enkel verrekening in meer- en minwerken van de vermoedelijke Hoeveelheden

C-staat     

enkel verrekening van de meerwerken tegen opgegeven prijs

Verrekeningen worden enkel opgenomen na offerte van de aannemer en schriftelijke goedkeuring door de opdrachtgever.

 

Dit geeft maandelijks een zeer duidelijk overzicht van de financiële stand van zaken

 

Het verplicht zowel de ontwerper als de aannemer om volgens een vaste procedure kort op de bal te spelen

 

De eindafrekening is mogelijk bij de voorlopige oplevering.

 

Met name : de A-staat moet exact het aanbestedingsbedrag weergeven, de B-staat is meestal tijdens de uitvoering van de werken afgerekend (de meeste vermoedelijke hoeveelheden situreren zich in de aanvangsfase van de werken) en de C-staat is de optelling van de schriftelijk goedgekeurde verrekeningen.

 

Termijnbeheersing :

Een gedetailleerde planning wordt op­ge­steld en bij het aanbestedingsdossier gevoegd. Na toewijzing der wer­ken wordt dit verfijnd met de detailplanning van de aannemers der werken. Op elke werfvergadering is de opvolging van de plan­ning een vast agendapunt. Bij het nazicht van de maandelijkse vorderingsstaat wordt tevens vordering van de uitvoeringstermijn nagezien met opgave van de verlopen en resterende uitvoeringstermijn, de weerverletdagen, de verlof- en feestdagen ende te verwachten einddatum.

 

Controle van de rekeningen :

De vorderingsstaten van de aannemers worden gedetailleerd na­ge­zien alvorens deze goedgekeurd worden.

 

Oplevering van de werken :

De oplevering van de werken is een belangrijk moment in het bouwproces.De oplevering wordt dan ook goed voorbereid en in twee fazen doorgevoerd zodat alle werken tot in de puntjes zijn afgewerkt bij de ingebruikname van het gebouw.

 

bottom of page